ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ โดย เกษตรกรรุ่นใหม่

กันตพงษ์-แก้วกมล

…คุณกันตพงษ์ ยึดหลักการทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกแต่พอดี ไม่มากเกินไป ทำตามกำลังของเราอย่างสบายๆ ทำน้อยแต่คุณภาพสูง ผลผลิตนอกจากจำหน่ายสดก็นำมาแปรรูป

เกษตรกรรุ่นใหม่ – ตอนที่ 2

top-banner

ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรในอนาคต การตลาดควรต้องนำการผลิต สินค้าต้องมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีการเชื่อมโยงระบบต่างๆ และมีการพัฒนาระบบขนส่ง (โลจิสติกส์)

เกษตรกรรุ่นใหม่ – ตอนที่ 1

เกษตรกรรุ่นใหม่

สัมภาษณ์ คุณกันตพงษ์ แก้วกมล ประธานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ประเทศไทย (Young Smart Farmer Thailand : YSF) ณ บ้านพักตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี เพื่อพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ บทบาทของ YSF